Pałac w Podzamku ok. 1905Zespół pałacowy w Podzamku położony jest w odległości sześć kilometrów od Kłodzka w stronę Nysy. Został on usytuowany bezpośrednio przy głównej drodze, na zboczu Gór Bardzkich, wyznaczającą naturalna granicę Hrabstwa Kłodzkiego.

Wieś Podzamek powstała prawdopodobnie w latach trzydziestych XIV wieku, nazwa miejscowości pojawiła się pierwszy raz w 1338 roku w najstarszej księdze miejskiej Kłodzka. Niemiecka nazwa Neidekke oznaczała posiadłość położoną „u stóp góry”. Zespół pałacowy składa się obecnie z wydłużonego kompleksu budynków, połączonych ze sobą w wyniku rozbudowy pierwotnej rezydencji. Do pałacu prowadzi kasztanowa aleja dojazdowa. Po licznych przebudowach i remontach styl architektoniczny wywodzi się z pierwszej połowy XIX wieku cały kompleks posiada plan zbliżony do litery „C”.

Po II wojnie światowej w rezydencji mieścił się początkowo Ośrodek Zakładów Lniarskich „Wigden”, w roku 1976 przeszła ona w ręce Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu. Od pierwszego października 1992 roku na mocy Zarządzenia Wojewody Wałbrzyskiego został utworzony Dom Pomocy Społecznej w Podzamku k/Kłodzka.

Do Domu Pomocy Społecznej w Podzamku kierowane są osoby w oparciu o własną zgodę lub zgodę opiekuna prawnego na podstawie decyzji ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie działających z upoważnienia starostów. Dom świadczy mieszkańcom podstawowe usługi w zakresie:

1. Terapeutyczno–opiekuńczym, a w szczególności:

 • udziela pomocy w załatwianiu spraw osobistych i podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i pomocy medycznej,
 • umożliwia udział w praktykach religijnych a także w imprezach kulturalnych i oświatowych,
 • zapewnia standard świadczonych usług na poziomie wskazanym przez uregulowania prawne,
 • stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną,
 • usamodzielnia mieszkańca w na miarę jego sprawności psychofizycznej,
 • zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców pełnej dostępności do informacji w tych sprawach, badania oraz terapii psychologicznej i psychiatrycznej, rehabilitacji leczniczej, zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz sprzęt medyczny.

2. Bytowe, polegające na:

 • zapewnianiu mieszkania na poziomie obowiązującego standardu, zarówno pod względem norm zaludnienia jak i wyposażenia,
 • utrzymaniu obiektu na wysokim poziomie estetycznym,
 • zapewnieniu trzech posiłków dziennie zgodnie z przyjętymi normami dietetycznymi,
 • utrzymaniu porządku i czystości w pokojach dziennego pobytu i w sypialniach,
 • zapewnieniu czystości odzieży i higieny mieszkańców.

Placówka ta jest stosunkowo nową w porównaniu do innych domów w Powiecie Kłodzkim. Przebywają w niej kobiety i mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie, liczba mieszkańców oscyluje w granicach 100 osób. W placówce przebywają pensjonariusze dotknięci niedorozwojem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i w stopniu lekkim. Większość mieszkańców posiada upośledzenia sprzężone, czyli kalectwo fizyczne połączone z zaburzeniami psychicznymi. W domu znajdują się osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i każdy z nich ma ustanowionego przez sąd opiekuńczy opiekuna prawnego.

Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz podnoszenie ich sprawności przez rehabilitację ruchową oraz terapię zajęciową. Ponadto mieszkańcy mają zapewnione prawo do bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności. Umożliwia się wszystkim rozwój osobowości i w miarę możliwości również samodzielność.